Polski Klub Ekologiczny Koło w Gnieźnie

Polski Klub Ekologiczny Koło w Gnieźnie zrzesza osoby fizyczne i prawne zainteresowane ochroną i kształtowaniem środowiska przyrodniczego i kulturowego człowieka zgodnie z zasadami ekorozwoju.

Spotkania naszego Koła odbywają się w każdą pierwszą środę miesiąca, oprócz wakacji w Miejskim Ośrodku Kultury w Gnieźnie przy ulicy Łubieńskiego o godzinie 18.00. 

Zapraszamy!!!

Nietoperz – anioł czy demon? – rola owadożerców w zachowaniu równowagi biologicznej

Projekt Polskiego Klubu Ekologicznego Zarządu Głównego

realizacja od 1-10-2009 do 31-12-2010

Celem głównym programu jest ograniczenie stosowania insektycydów poprzez zwiększenie świadomości dzieci i młodzieży oraz osób starszych w zakresie konieczności ochrony nietoperzy w warunkach zrównoważonego rozwoju. 

Wiedza społeczna na temat nietoperzy jest niewielka, dodatkowo zniekształcona w związku z przesądami ludowymi, przedstawiającymi je w negatywnym świetle. 

Edukacja ekologiczna przybliży uczestnikom kampanii znaczenie nietoperzy w przyrodzie oraz konieczność ich ochrony. Wieszanie budek lęgowych w ramach kampanii będzie połączeniem edukacji ekologicznej z aktywną ochroną nietoperzy. 

Projekt ma również uwrażliwić wszystkich odbiorców kampanii na znaczenie organizmów „niezauważanych” i „niedocenianych” przez nas w przyrodzie i gospodarce człowieka. Projekt zwróci uwagę odbiorców kampanii na istniejący problem, skłoni do refleksji i zmotywuje do właściwego postępowania.

Tematem kampanii jest ochrona nietoperzy poprzez przybliżenie odbiorcom kampanii ich znaczenia w przyrodzie oraz działań, jakie może podjąć każdy z nas. Celem kampanii jest stworzenie warunków umożliwiających rozwój postawy proekologicznej u dziecka. Wnioskodawca chce uzyskać zamierzony cel poprzez pobudzenie zainteresowań, wyobraźni i wrażliwości przyrodniczej dzieci objętych programem. Kampania ma za zadanie również rozwój bazy emocjonalno-doznaniowej dziecka poprzez edukację z poznaniem bezpośrednim i edukację sensoryczną. Ochrona nietoperzy może być skuteczna tylko wówczas, gdy zostaną przełamane ludowe przesądy i poznane doniosłe znaczenie tych zwierząt w przyrodzie wśród szerokich kręgów społecznych. Sporządzanie i wieszanie budek lęgowych dla nietoperzy będzie połączeniem edukacji ekologicznej z aktywną ochroną nietoperzy.

Program ma celu nie tylko ochronę nietoperzy, ale również:

•przybliżenie dzieciom mechanizmów funkcjonowania przyrody na przykładzie nietoperzy;

•zwrócenie uwagi na wielkie znaczenie niektórych organizmów w przyrodzie, często organizmów niedocenianych przez nas;

•skłonienie uczestników kampanii do „poszukiwań” i ochrony organizmów o dużych zasługach dla zachowania równowagi w przyrodzie oraz dla najbliższego środowiska człowieka.

 

Nasza kampania kierowana jest zarówno do młodzieży szkolnej jak i do starszych odbiorców. W szczególności ostatecznym odbiorcą kampanii będą:

•dzieci starszych klas szkól podstawowych IV-VI - do tych odbiorców dotrzemy poprzez pakiety edukacyjne „Nietoperz - nocny przyjaciel”, zajęcia dydaktyczne (robienie budek lęgowych dla nietoperzy, spotkanie z nietoperzami, organizacja warsztatów dla nauczycieli)

•nauczyciele - do tej grupy odbiorców dotrzemy poprzez organizację warsztatów dla nauczycieli.

 

Realizacja programu nastąpi poprzez realizację następujących zadań:

Zadanie1. Podniesienie poziomu wiedzy dzieci starszych klas szkół podstawowych na temat znaczenia nietoperzy w przyrodzie oraz gospodarce człowieka i konieczności ich ochrony . Zadanie to zostanie zrealizowane poprzez:

Działanie1.1 Przygotowanie pakietów edukacyjnych „Nietoperz - nocny przyjaciel” dla dzieci klas IV - VI szkoły podstawowej.

Opracowanie i druk pakietów edukacyjnych na temat nietoperzy dla uczniów starszych klas szkół podstawowych pt. „Nietoperz - nocny przyjaciel”. W skład pakietu wejdzie broszurka pt. „Nietoperz - nocny przyjaciel”, zeszyt ćwiczeń wraz z grą planszową i dwa scenariusze zajęć (jeden do wykorzystania w klasie, drugi w terenie, np. na zielonej szkole) . Pakiety,  wykorzystując nowatorskie metody edukacji, wprowadzą uczniów w następujące zagadnienia: 

Pakiety będą kolportowane wśród nauczycieli biorących udział w warsztatach oraz wśród uczniów szkół bezpośrednio objętych projektem. Pakiety zostaną wydane w nakładzie 3 tys. egzemplarzy.

 

Zadanie 2. Zachęcenie społeczności lokalnej i nawiązanie współpracy przedstawicieli różnych środowisk (nauczyciele, leśnicy i uczniowie) do aktywnych działań na rzecz ograniczenia stosowania insektycydów poprzez podniesienie poziomu wiedzy na temat naturalnych sprzymierzeńców człowieka w walce z owadami – z podkreśleniem znaczenia nietoperzy.

Działanie 2.1 Organizacja warsztatów dla nauczycieli.

W każdym województwie objętym projektem przeprowadzane będą warsztaty dla nauczycieli. Na początku realizacji projektu odbędzie się w Krakowie spotkanie organizacyjne realizatorów projektu (koordynatora i trenerów). Warsztaty dla nauczycieli będą trwały 1 dzień (6 godz. szkoleniowych) i zostaną zorganizowane w 6 województwach - małopolskim, śląskim, zachodniopomorskim, lubuskim, pomorskim i wielkopolskim. Spotkanie będzie prowadzone jednocześnie przez dwóch współpracujących ze sobą trenerów. Na warsztatach uczestnicy w sposób praktyczny zostaną wprowadzeni w takie zagadnienia jak: dlaczego należy uczyć dzieci o naturalnych sprzymierzeńcach człowieka w walce z owadami szkodliwymi, jakie można zastosować metody aktywizujące i środki dydaktyczne wykorzystywane podczas zajęć, jak przeprowadzać lekcje w terenie na temat ochrony znaczenia ptaków i ssaków w przyrodzie, w jaki sposób przekazywać wiedzę na temat biologicznych metod ochrony przed szkodami wyrządzanymi przez owady. W czasie warsztatów uczestnicy będą pracować w grupach. Warsztaty po krótkim wprowadzeniu teoretycznym będą miały charakter zajęć praktycznych – z pakietem dydaktycznym „Nietoperz - nocny przyjaciel”. Ewaluacją warsztatów będą: ankiety, fiszki prowadzące, karty pracy.  Po warsztatach uczestnicy wykonają zadanie w swoich miejscach pracy polegające na zebraniu wraz z uczniami informacji o obszarach występowania nietoperzy w okolicy, określeniu, czy są to miejsca objęte ochroną (np. rezerwat utworzony w celu ochrony nietoperzy, obszar natura 2000 itp.). Efektem tych działań powinny być prace uczniów (wskazane są prace plastyczne i fotograficzne) wraz z opisem zgromadzonej wiedzy. Opis ma między innymi odpowiadać m. in. na pytania:

jakie znaczenie dla gospodarki człowieka ma występowanie nietoperzy w mojej okolicy,

czy możemy i co możemy zrobić w celu ochrony nietoperzy na naszym terenie.

Po nadesłaniu prac w wersji elektronicznej do siedziby PKE ZG nauczyciele otrzymają certyfikaty uczestnictwa w warsztatach. Nadesłane prace będą świadczyły o wykorzystaniu zdobytej wiedzy na lekcjach z uczniami. Najciekawsze z nich zostaną umieszczone w Internecie na stronie projektu.

Działanie 2.2 Organizacja spotkań nietoperzowych dla dzieci starszych klas szkół podstawowych.

Zostaną zorganizowane dwugodzinne zajęcia w 60 palcówkach oświatowo-dydaktycznych (szkoły, świetlice wiejskie i socjoterapeutyczne, domy dziecka itp.). Zajęcia te przeprowadzą edukatorzy PKE (spotkanie będzie prowadzone przez dwóch edukatorów jednocześnie). Odbędą się spotkania w 10 placówkach w każdym z województw: małopolskim, śląskim, lubuskim, wielkopolskim, zachodniopomorskim i pomorskim. W trakcie zajęć po krótkiej pogadance na temat nietoperzy i rozdaniu uczniom pakietów „Nietoperz – nocny przyjaciel” uczniowie samodzielnie wykonają (pod nadzorem edukatorów) drewniane budki lęgowe dla nietoperzy. Budki te zostaną przekazane pracownikom Lasów Państwowych.

Działanie 2.3 Organizacja „Spotkań z nietoperzami” dla dzieci.

W każdym z 6 województw (małopolskim, śląskim, lubuskim, wielkopolskim, pomorskim i zachodniopomorskim zostanie zorganizowane w październiku 2010 r. „spotkanie” dzieci z nietoperzami. Za merytoryczny przebieg spotkań odpowiedzialne będą Lasy Państwowe. W trakcie takich spotkań dzieci zawieszą budki lęgowe, policzą i poobserwują nietoperze, poszukają śladów nietoperzy w zależności od specyfiki danego regionu i decyzji Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych. Rekrutacja uczestników odbędzie się spośród uczestników działania 2.2. Na spotkanie z nietoperzami pójdzie ta klasa, która wygra konkurs plastyczny na poziomie województwa. Za  realizację konkursu, jego przebieg oraz ocenę prac uczniów odpowiedzialni będą edukatorzy przeprowadzający zajęcia w województwie.

Klucz doboru uczestników:

W każdym z 6 województw klasy, w których przeprowadzone zostaną zajęcia przez edukatorów PKE, wezmą udział w konkursie plastycznym, który pozwoli wyłonić tę grupę uczniów, którzy pójdą na wycieczkę do lasu wraz z pracownikiem Lasów Państwowych. Temat konkursu będzie związany z zagadnieniami omawianymi na zajęciach. Forma prac będzie zależała od inwencji twórczej samych uczniów – a regulamin (termin nadsyłania prac, format, technika, praca grupowa czy prace indywidualne) i kryteria oceny prac ustalą wspólnie edukatorzy z danego województwa. Oni również przeprowadzą ocenę prac uczniowskich. Możliwe jest zaproszenie do współpracy np. plastyka, chiropterologa, biologa, pracownika Lasów Państwowych. Prace wszystkich zwycięskich klas z województw (6 prac) zostaną przesłane do Krakowa i umieszczone w wersji elektronicznej na stronie projektu.

Zadanie 3. Przełamywanie negatywnych stereotypów dotyczących nietoperzy funkcjonujących w szerokich kręgach społecznych, uwrażliwienie odbiorcy na problemy znaczenia ochrony przyrody w gospodarce człowieka.

Działanie 3.1 Organizacja wystaw z trójwymiarowymi fotografiami nietoperzy w miejscach publicznych 6 miast polskich.

Będziemy prezentować trójwymiarowe fotografie nietoperzy (20 posterów w formacie B1) w  miejscach publicznych (np; centra handlowe, dworce kolejowe, urzędy miasta) z opisem gatunku i uwypukleniem jego najważniejszych cech (mają być pełne humoru i zainteresować tematem).

Działanie 3.2 Druk ulotki informacyjnej na temat nietoperzy.

Uzupełnieniem wystawy będzie opracowanie i wydrukowanie ulotek informacyjnych (6 tys. szt.). 

Po zakończeniu wystaw jeden komplet wystawy pozostanie do dyspozycji Polskiego Klubu Ekologicznego natomiast drugi komplet przekazany zostanie Lasom Państwowym do wykorzystania w ich placówkach edukacyjnych dla dzieci.

Zadanie 4 Przeprowadzenie dyskusji wśród przedstawicieli różnych środowisk na temat znaczenia ptaków i ssaków owadożernych w gospodarce człowieka oraz ich sytuacji w Polsce i konieczności edukacji społeczeństwa na ten temat na przykładzie nietoperzy.

Działanie 4.1 Prowadzenie kampanii poprzez Internet. W trakcie projektu prowadzona będzie podstrona internetowa poświęcona projektowi. Na stronie będą umieszczanie najważniejsze wydarzenia związane z projektem. Pragniemy również w ramach prowadzenia kampanii zbierać informacje na temat akcji prowadzonych przez inne organizacje (np. Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Nietoperzy, Porozumienie dla Ochrony Nietoperzy) , umieszczać informacje o ich działalności, wstawiać przydatne linki, które wiązą się z tematem projektu. Szczególnie zamierzamy obserwować akcje dotyczące liczenia nietoperzy na terenie całej Polski (zimowe, letnie i jesienne), umieszczać informacje o wynikach tych akcji. W ten sposób w jednym miejscu w Internecie będzie można uzyskać informacje na temat stanu populacji nietoperzy w Polsce. Tym działanie pragniemy złączyć działania prowadzone przez różne organizacje.

Zamierzamy również na stronie internetowej poruszy problem znaczenia organizmów owadożernych w gospodarce człowieka, będziemy zachęcać do działań chroniących je, np. zimowe dokarmianie ptaków, wieszanie budek lęgowych dla ptaków i nietoperzy.  

Strona będzie aktualizowana na bieżąco.

Działanie 4.2  Organizacja konferencji podsumowującej projekt. Konferencja zorganizowana zostanie w ostatnim miesiącu trwania projektu w Krakowie, adresatami będą nauczyciele, pracownicy parków narodowych, ośrodków naukowych, Lasów Państwowych i organizacji pozarządowych związanych z ochroną nietoperzy. Na konferencji przewiduje się dwa wykłady wprowadzające: „Znaczenie zwierząt owadożernych w ograniczaniu chemizacji środowiska ze szczególnym uwzględnieniem roli nietoperzy” i „Obszary Natura 2000 związane z nietoperzami”. Po wykładach wprowadzających swoje doświadczenia zaprezentują nauczyciele i przedstawiciele organizacji pozarządowych zajmujących się edukacją ekologiczną. Opowiedzą oni o swoich działaniach mających na celu ochronę ptaków, ssaków i innych zwierząt owadożernych.

Partnerzy


 

Nadleśnictwo Gniezno

Wspierają nas