Polski Klub Ekologiczny Koło w Gnieźnie

Polski Klub Ekologiczny Koło w Gnieźnie zrzesza osoby fizyczne i prawne zainteresowane ochroną i kształtowaniem środowiska przyrodniczego i kulturowego człowieka zgodnie z zasadami ekorozwoju.

Spotkania naszego Koła odbywają się w każdą pierwszą środę miesiąca, oprócz wakacji w Miejskim Ośrodku Kultury w Gnieźnie przy ulicy Łubieńskiego o godzinie 18.00. 

Zapraszamy!!!

EKOLIDER 2014/2015

Serdecznie witamy w XV edycji konkursu EKOLIDER za rok szkolny 2014/2015. Mamy nadzieję, że tegoroczna formuła konkursu usatysfakcjonuje zarówno pedagogów jak i bezpośrednich uczestników konkursu. FINAŁ XV edycji konkursu EKOLIDER ukierunkowany jest przede wszystkim na uhonorowanie najlepszych i najaktywniejszych wśród dzieci i młodzieży. Nie musimy przypominać jak ważnym elementem ochrony środowiska jest edukacja ekologiczna a w szczególności ta jej część, która dotyczy kształtowania właściwych nawyków w zakresie selektywnej zbiórki odpadów, właściwych zachowań na obszarach zielonych, czy objętych ochroną. Aby wiedza o ochronie środowiska zaowocowała właściwie musi być przekazywana i wpajana już w wieku przedszkolnym a kontynuacja trwać przynajmniej przez cały okres nauki szkolnej. Naszym zadaniem jest nauczenie tych młodych ludzi zrozumienia, szacunku i respektu dla natury. Zadbajmy wspólnie o to, aby egzystowanie zgodne z naturą stało się naszym sposobem na życie. Myślimy, że największą satysfakcją dla organizatorów, nauczycieli i pedagogów jest świadomość dobrze spełnionych powinności wobec Ziemi – ojczyzny wszystkich ludzi. Pamiętajmy, że za kilka czy kilkanaście lat nasi podopieczni będą gospodarzami tej planety i wiedza oraz umiejętności, które obecnie posiądą pozwolą im zachować silne i zdrowe środowisko naturalne dla przyszłych pokoleń.

 

                                                            Z poważaniem w imieniu organizatorów

                                     Marek Burzyński

 

Kontakt z organizatorami:

Marek Burzyński /Polski Klub Ekologiczny/ 608-574-538

Mariola Nowakowska, Karolina Fiutak-Łachowska /NADLEŚNICTWO GNIEZNO/

61 426-46-11 w. 224 (do godz. 15-tej)

Jadwiga Trzcińska /URZĄD MIEJSKI W GNIEŹNIE/

61 426-04-75 (do godz. 15-tej)

Magdalena Musiałowicz /STAROSTWO POWIATOWE W GNIEŹNIE/

61 424-07-27 (do godz. 15-tej)

Jerzy Modrzejewski /PZŁ/ 601 400 303

STAROSTWO GNIEŹNIEŃSKIE

URZĄD MIEJSKI W GNIEŹNIE

POLSKI KLUB EKOLOGICZNY

OKRĘG WIELKOPOLSKI KOŁO W GNIEŹNIE

NADLEŚNICTWO GNIEZNO

POLSKI ZWIĄZEK ŁOWIECKI

Zapraszają do XV Edycji Konkursu

EKOLIDER 2014/2015

 

Zgłoszenie konkursowe

 

Nazwa placówki oświatowej:

 

.............................................................................................................................................

 

Adres ...................................................................................................................................

 

Telefon ................................... fax................................... e-m@il......................................

 

Imię i nazwisko

koordynatora programu ekologicznego ..........................................................................

 

Telefon kontaktowy .................................... e-m@il ……………………………………

 

Imię i nazwisko Dyrektora placówki ..............................................................................

 

Telefon kontaktowy .................................................................................

 

Liczba uczniów całej placówki .......................................

 

Dyrektor /podpis/ ....................................................

 

Koordynator /podpis/ ..............................................

 

Data i pieczęć szkoły/przedszkola

 

Deklaracja kategorii wiekowej konkursów regulaminowych* ....................................

*   DOTYCZY PLACÓWEK OŚWIATOWYCH OBEJMUJĄCYCH WIĘCEJ NIŻ JEDEN   

     POZIOM NAUCZANIA NP.:

                         - ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY, LUB INNE (§ 4 Regulaminu).

Regulamin dostępny na stronach:     

www.poznan.lasy.gov.pl/gniezno        www.naszesrodowisko.pl         www.gniezno.eu

PROSZĘ WYPEŁNIĆ CZYTELNIE !

REGULAMIN

XV EDYCJI KONKURSU O TYTUŁ EKOLIDER 2014/2015

§ 1

Organizatorem XV edycji konkursu jest Urząd Miejski w Gnieźnie, Starostwo Gnieźnieńskie, Polski Klub Ekologiczny Okręg Wielkopolski Koło w Gnieźnie, Nadleśnictwo Gniezno oraz Polski Związek Łowiecki.

§ 2

Honorowy patronat nad konkursem sprawuje Starosta Gnieźnieński, Prezydent Miasta Gniezna, Prezes PKE koło w Gnieźnie, Nadleśniczy Nadleśnictwa Gniezno, Fundacja RECAL, Fundacja REBA. Patronat medialny sprawują Media lokalne działające na obszarze objętym konkursem.

§ 3

 

Celem konkursu jest promowanie edukacji ekologicznej na przykładzie odzysku puszek aluminiowych po napojach oraz innych surowców wtórnych, a także inicjatyw proekologicznych takich jak: konkursy wiedzy, imprezy plenerowe, wystawy itp., szerzenie wiedzy o otaczającym nas świecie, niepowtarzalności form życia, pięknie natury.

§ 4

 

W konkursie mogą wziąć udział wszystkie placówki oświatowe przedszkolne, szkolne do szczebla gimnazjum włącznie funkcjonujące na obszarze powiatu Gnieźnieńskiego. Kapituła dokona oceny uczestnika w kategoriach:

- Kategoria – Przedszkola

- Kategoria – Szkoły Podstawowe

- Kategoria – Gimnazja

- Kategoria – Szkoły Ponadgimnazjalne

- Kategoria – Ośrodki Wychowawcze, Szkoły Specjalne

§ 5

 

Konkurs skierowany jest do wszystkich placówek oświatowych, które realizują programy edukacji ekologicznej w zakresie odzysku aluminiowych puszek po napojach, innych surowców wtórnych oraz organizujących edukację na rzecz selektywnej zbiórki odpadów, jak i prowadzą inne inicjatywy mające na celu ochronę środowiska naturalnego.

§ 6

 

Podstawą dla organizatora do wpisania na listę uczestników konkursu jest przesłanie na adres organizatora wypełnionego zgłoszenia w terminie określonym w niniejszym regulaminie.

§ 7

 

Pełne zgłoszenie powinno zawierać wszystkie dane o placówce zawarte w formularzu zgłoszeniowym.

           Zgłoszenie należy przesłać z hasłem EKOLIDER na adres:

REFERAT OCHRONY ŚRODOWISKA

URZĄD MIEJSKI W GNIEŹNIE

Ul. Lecha 6

62-200 GNIEZNO

§ 8

 

Przy nadsyłaniu materiałów należy uwzględnić prowadzone działania w okresie od 11.04.2014 do 10.04.2015 roku.

            Materiały należy przesyłać pocztą, lub bezpośrednio do Referatu Ochrony Środowiska UM w Gnieźnie.

§ 9

 

TERMINARZ EKOLIDERA

Termin składania zgłoszeń do całej edycji konkursu upływa 31.03.2015 – decyduje data stempla pocztowego, lub data przyjęcia przez Referat Ochrony Środowiska UM w Gnieźnie.

 

Konkurs EKOLIDER odbywa się w następujących etapach:

I etap – ODZYSK SUROWCÓW WTÓRNYCH – termin nadsyłania potwierdzonych kopii faktur za okres od 11.04.2014 do 10.04.2015

              w  nieprzekraczalnym terminie do 20.04.2015 – decyduje data stempla pocztowego, lub data przyjęcia przez Referat

              Ochrony Środowiska UM w Gnieźnie.

II etap – ODZYSK NAKRĘTEK OD BUTELEK PET – termin nadsyłania potwierdzeń przekazania nakrętek za okres od 11.04.2014 do 10.04.2015

              w  nieprzekraczalnym terminie do 20.04.2015 – decyduje data stempla pocztowego, lub data przyjęcia

              przez Referat Ochrony Środowiska UM w Gnieźnie. Koordynatorem II etapu jest Pani BEATA MAŁOLEPSZA – telefon

              kontaktowy 061 424 07 48. Informacji na temat II etapu udziela Koordynator.

III etap – KRONIKA AKTYWNOŚCI: ocena kronik, zdjęć, albumów dokumentujących własne dokonania w zakresie ochrony

              środowiska za okres od 11.04.2014 do 10.04.2015 w  nieprzekraczalnym terminie do 20.04.2015 – decyduje data

              stempla pocztowego, lub data przyjęcia przez Referat Ochrony Środowiska UM w Gnieźnie.

               W CELU DOKONANIA OBIEKTYWNEJ OCENY, KRONIKA WINNA ZAWIERAĆ W FORMIE OPISOWEJ

               NASTĘPUJĄCE ROZDZIAŁY:

               ROZDZIAŁ I – WPROWADZENIE, PREZENTACJA PLACÓWKI (WIELKOŚĆ, ŚRODOWISKO, ZASIĘG, …)

               ROZDZIAŁ II – ODZYSK PUSZEK ALUMINIOWYCH – Z WYSZCZEGÓLNIENIEM ILOŚCI W KG, FORM ZBIÓRKI

               ROZDZIAŁ III – ODZYSK INNYCH METALI – Z WYSZCZEGÓLNIENIEM ILOŚCI W KG, FORM ZBIÓRKI

               ROZDZIAŁ IV – ODZYSK MAKULATURY – Z WYSZCZEGÓLNIENIEM ILOŚCI W KG, FORM ZBIÓRKI

               ROZDZIAŁ V – ODZYSK POZOSTAŁYCH SUROWCÓW – Z WYSZCZEGÓLNIENIEM ILOŚCI W KG, FORM ZBIÓRKI

               ROZDZIAŁ VI – ODZYSK ZUŻYTYCH BATERII – Z WYSZCZEGÓLNIENIEM ILOŚCI W KG, FORM ZBIÓRKI

               ROZDZIAŁ VII – POMOC ZWIERZĘTOM LEŚNYM – Z WYSZCZEGÓLNIENIEM FORM POMOCY

               ROZDZIAŁ VIII – EDUKACJA, INICJATYWY, OSIĄGNIĘCIA

               JEŻELI UCZESTNIK KONKURSU UWAŻA ZA KONIECZNE MOŻE UZUPEŁNIĆ KRONIKĘ DODATKOWYMI ROZDZIAŁAMI

IV etap – POMOC ZWIERZĘTOM LEŚNYM – termin nadsyłania potwierdzeń podjętych działań za okres od 11.04.2014 do 10.04.2015

                w  nieprzekraczalnym terminie do 20.04.2015 – decyduje data stempla pocztowego, lub data przyjęcia przez 

                Referat Ochrony Środowiska UM w Gnieźnie. Koordynatorem IV etapu jest Pan JERZY MODRZEJEWSKI – telefon

                kontaktowy 061 425 70 56. Informacji na temat IV etapu udziela koordynator.

V etap – ZBIÓRKA ZUŻYTYCH BATERII - termin nadsyłania potwierdzeń zebranych baterii za okres od 11.04.2014 do 10.04.2015

                w  nieprzekraczalnym terminie do 20.04.2015 – decyduje data stempla pocztowego, lub data przyjęcia przez 

                Referat Ochrony Środowiska UM w Gnieźnie. Koordynator – Pani BEATA MAŁOLEPSZA – telefon kontaktowy

                061 424 07 48. Informacji na temat IV etapu udziela koordynator.

VI etap – EKOLANS – ocenie podlegać pomysł na propagowanie edukacji ekologicznej społeczeństwa, inicjatyw ekologicznych.

               Termin nadsyłania materiałów w  nieprzekraczalnym terminie do 20.04.2015 – decyduje data stempla pocztowego,           

                lub data przyjęcia przez Referat Ochrony Środowiska UM w Gnieźnie. Koordynator – Pani KAROLINA FIUTAK-

                ŁACHOWSKA – telefon kontaktowy 061 426 46 11 w. 224. Informacji na temat VI etapu udziela koordynator.

VII etap – FINAŁ – DLA LAUREATÓW XV EDYCJI KONKURSU EKOLIDER 2014/2015

VII ETAP ODBĘDZIE SIĘ 12.06.2015 r  W LEŚNYM OŚRODKU EDUKACYJNO – REKREACYJNYM „POLIGON” PRZY „OLKÓWCE”.

LAUREACI OTRZYMAJĄ ZAPROSZENIA POCZTĄ W RAZ Z INFORMACJĄ O GODZINIE I MIEJSCU WYJAZDU AUTOBUSÓW

OCENA ETAPÓW KONKURSU EKOLIDER:

I ETAP – SKALA 1-10 PKT

II ETAP – SKALA 1-10 PKT

III ETAP – SKALA 1-10 PKT

IV ETAP – SKALA 1-10 PKT

V ETAP – SKALA 1-10 PKT

VI ETAP – KRYTERIUM OCENY MATERIAŁÓW USTALI KAPITUŁA KONKURSU

VII ETAP – PODSUMOWANIE, PREZENTACJE, LOTERIA, WRĘCZANIE TYTUŁÓW, WRĘCZANIE NAGRÓD, DYPLOMÓW

§ 10

 

Kapituła konkursu w składzie:

-          Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska Powiatu Gnieźnieńskiego,

-          Kierownik Referatu Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Gnieźnie,

-          Nadleśniczy Nadleśnictwa Gniezno

-          Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska Rady Miasta Gniezna,

-          Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska Rady Powiatu Gnieźnieńskiego,

-          Przedstawiciel PKE Koło w Gnieźnie

-          Przedstawiciele mediów

-          Koordynator akcji dokarmiania zwierząt

-          Inni zaproszeni goście

Dokona oceny wszystkich etapów KONKURSU EKOLIDER I PRZYDZIELI TYTUŁY.

§ 11

Kapituła konkursu ustala kryteria oceny całego konkursu.

§ 12

 

Informacje o wynikach konkursu zostaną ogłoszone i opublikowanie w mediach. Laureaci zostaną poinformowani bezpośrednio telefonicznie i listownie.

§ 13

 

Dzięki przychylności sponsorów Kapituła będzie mogła wyróżnić nagrodami rzeczowymi najaktywniejszych uczniów, przedszkolaków, jak i placówki oświatowe biorące udział w edycji konkursu.

§ 14

Wręczenie tytułów i nagród nastąpi podczas uroczystej ceremonii w miejscu i o czasie podanym osobnym zawiadomieniem przy udziale mediów i przedstawicieli władz samorządowych oraz sponsorów.

§ 15

 

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania konkursu z przyczyn niezależnych.


 


ORGANIZATORZY 

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego

To nasz numer KRS

Kontakt

Polski Klub Ekologiczny 
Koło w Gnieźnie

ADRES:
Miejski Ośrodek Kultury 
ul. Łubieńskiego 11
62-200 Gniezno

TELEFON:
+48 61 426-46-30

FAX:
+46 61 426-35-23

E-MAIL:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Partnerzy


 

Nadleśnictwo Gniezno

Wspierają nas